ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 119 (อบรมวันที่ 2) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี้

  • ผศ.ทิพย์สุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายเรื่อง IT สำหรับผู้บริหาร
  • ผศ.ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร บรรยายเรื่อง สื่อสารอย่างไรในยุคดิจิทัล
  • ดร.สิรธัมม์ อุดมธรรมานุภาพ และ ดร.สินชัย จันทร์เสม อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ บรรยายเรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร
  • ผศ.ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยายเรื่อง ผู้บริหารกับงานวิชาการ

โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ครูใหญ่ และ ผศ.ดร.ณัฐชนก นุกิจ ผู้ช่วยครูใหญ่ พร้อมด้วย ดร.พันพัชร ปิ่นจินดา และอาจารย์กุสุมา คำผาง ร่วมเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม พร้อมรับผิดชอบการประเมินผล และดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการอบรม เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต