ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 – 17.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้วอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา จัด“กิจกรรมพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา ศูนย์การศึกษา นครนายก” ภายในงานมีการจัดแสดงดนตรี การจำหน่ายสินค้าการจำหน่ายขนม และการเล่นเกมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา ให้แก่ บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้รับชม ณ บริเวณสนามหญ้าหน้า SDU CO-WORKING SPACE