รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 11(73)/2565 โดยมีวาระเรื่องแผนการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เรื่องแผนการบริหารจัดการงานส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ เรื่องแผนดารดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการสู่ฐานข้อมูล Scopus ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565