โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “Quality of life Reviews : การทบทวนคุณภาพชีวิต” โดยมี ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคุณอภิวิชญ์ รินทพล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาตราจารย์สุทิตา จุลกนิษฐ์ อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Being Belief Reframe, Life Graph, Wheel of Life, View of Success และ Smart Goal เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานของโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ ได้มีสภาวะทางกาย จิตใจที่ดี มีความศรัทธา เชื่อมั่นในตนเองและองค์กร ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565