นักศึกษาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ ชั้นปี 3 ตอนเรียน A1 จัด“โครงการสื่อสารอย่างไรให้ได้ใจความเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ” ซึ่งเป็นกิจกรรมบริการทางวิชาการในรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา Soft Skill ที่เน้นทักษะการสื่อสารและทักษะการทำงานร่วมกันให้กับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะครุศาสตร์ ห้อง857 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต