รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4(29)/2565 โดยมีวาระเพื่อพิจารณา เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีของกองทุนสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการพิจารณาแหล่งลงทุนจากเงินลงทุนที่ครบกำหนด ฯลฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต