ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งพิเศษ/2566โดยผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษได้ร่วมพิจารณาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรสำนักกิจการพิเศษ และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลำพอง 2มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565