ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปิดงาน Open House TCAS66 ต้อนรับครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนชั้นนำทั่วกรุงเทพฯได้เข้ามาค้นหาหลักสูตรและคณะที่ใช่ ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ให้เห็นถึงรายละเอียด จุดเด่น และกิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร โดยมีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงเรียนการเรือนเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย รูปแบบกิจกรรมมีความหลากหลายทั้งกิจกรรมบนเวทีในลักษณะพูดคุยเสวนากับตัวแทนนักศึกษาจาก 4 คณะ/โรงเรียน ในหัวข้อ SDU Talk “เรียนสวนดุสิตมีอะไร(ดี)ให้น่าเรียน” และบูธกิจกรรมของพี่ๆ ในแต่ละหลักสูตร บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานกับเสียงเพลงและเกมต่างๆ พร้อมของรางวัลมากมาย