มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ตำบล มะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า สุพรรณบุรี โดยมีกลุ่มงานวิชาการและเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่าง ๆ ร่วมแนะแนวให้ความรู้ในการเข้าศึกษาต่อ และการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งจุดบริการรรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในรอบที่ 1 Portfolio โดยเปิดรับนักศึกษาใหม่ จำนวน 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

โดยกิจกรรมการแนะแนว จัดขึ้นในศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.50-15.40 น