มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในรูปแบบออนไลน์  ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมีกลุ่มงานวิชาการ  คณาจารย์แต่ละสาขาวิชาและเจ้าหน้าที่ จากส่วนงานต่าง ๆ  ร่วมแนะแนวให้ความรู้ในการเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดหลักสูตร และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

โดยกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.10-09.10 น.