มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาวิชาการประถมศึกษา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จัดกิจกรรม “เล่านิทาน อ่านเพื่อน้อง” ภายใต้โครงการนิทานสื่อภาษา ดนตรีพาสืบสานงานศิลป์ ณ โรงเรียนวัดไผ่กาะโพธิ์งาม เพื่อให้เด็กได้รับความรู้ที่บูรณาการกับเนื้อหาสาระในรายวิชาต่าง ๆ ผ่านการแสดงนิทาน The Little Mermaid กับดินสอวิเศษ และนิทรรศการหนังสือนิทานทำมือที่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาในรายวิชาภาษากายและวรรณกรรมสำหรับเด็กผลิตขึ้น เพื่อช่วยให้เด็กได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านมากขึ้น ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-11.30 น. ณ โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี