มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาปฐมวัย จัดโครงการนิทานสื่อภาษา ดนตรีสืบสานงานศิลป์ ผ่านกิจกรรม “Story and Song เล่น เล่า ร้อง ให้น้องฟัง” โดยเป็นการบูรณาการจากการเรียนรู้ ในรายวิชา นิทานและวรรณกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย และวิชาดนตรีสำหรับครูปฐมวัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมกับรายวิชาฉลาดรู้ วิทย์-คณิต ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ กิจกรรมจัดขึ้น ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี