ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3(12)/2565 โดยมีวาระเรื่องการจัดทำการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ณ ห้องประชุม Online Learning 09 คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 3 และผ่านระบบ Online วันที่ 20 เมษายน 2565