การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ประจำปี 2565 เพื่อหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งเริ่มรอบแรกมาตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ และเสร็จสิ้นลงไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ได้ประกาศผลการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย “มะปราง” นางสาวภัคจิรา ต่วนชะเอม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรธุรกิจจีน-อาเซียน ตัวแทนหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ ได้ทำหน้าที่อย่างสมศักดิ์และคว้ารางวัลชมเชยระดับประเทศมาครอง และจากผลงานการส่งนักศึกษาเข้าร่วม 12 คน ผ่านเข้ารอบ 50 คนสุดท้าย 2 คน ได้แก่ นางสาวภัคจิรา ต่วนชะเอม และ นางสาวศิริยุภา นนทสี และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 1 คน ทำให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นอีกด้วย ส่วนผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกับนักศึกษาที่เรียนภาษาจีนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้แก่ นางสาวกญัญารัตน์ รัตนเสาวภาคย์ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สำหรับการเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ประจำปี 2565 ในปีนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ร่วมกับ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดโครงการ โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนขั้นสูง มุ่งสู่การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” เพื่อติวเข้มเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าร่วมการประกวด และจะยังคงดำเนินโครงการเช่นนี้ในปีต่อ ๆ ไป เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพร้อมโอกาสแสดงความสามารถในเวทีระดับประเทศและระดับโลกในอนาคต