ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4(13)/2565 โดยมีวาระเรื่อง  ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่แนวทางการพัฒนา และ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ฯลฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5