ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 7(34)/2565 โดยมีวาระเรื่องแนวทางในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงานของผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงคำแหน่งสูงขึ้น เรื่องสรุปรายละเอียดตำแหน่งและชื่อผลงานของผู้ที่อยู่ระหว่างยื่นขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย