ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 1(42)/2566  โดยมีวาระเรื่องรายงานนำเงินไปลงทุน เรื่องสมาชิกลาออกก่อนครบกำหนด 5 ปี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 23 มกราคม 2566