สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1(75)/2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมฯ โดยมีวาระเรื่อง รายงานความก้าวหน้าของการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง L-NET รุ่นที่ 1 (Leadership Network Program) จังหวัดสุพรรณบุรี รายงานความก้าวหน้าระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานความก้าวหน้าของแหล่งทุนภายนอก รายงานการดำเนินงานการจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา  แผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการจัดอันดับ Ranking มหาวิทยาลัยโลกและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 โดยมีบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน