โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตรธรรมเนียมวิธีการรับประทานอาหารตะวันตก การแต่งหน้าเค้ก และการผสมเครื่องดื่ม (น้ำพันซ์) ให้กับครู และนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทราจำนวน 36คน โดยมีนางสาวประเสริฐ ขอมธิดา หัวหน้างานบริหารงานบุคคล และทีมงานโครงการอาคารอเนกประสงค์ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตรการอบรมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 20มกราคม 2566