มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ร่วมลงนามได้แก่ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน  ผศ.ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเทียวและการบริการ ผศ.ดร.พนารัตน์ ศรีแสง  รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน และประธานหลักสูตรธุรกิจการบิน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ผู้ร่วมลงนาม ได้แก่ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นายสมัย ศรีหาบุตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุกฤษณ์  สหะชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสมัย  ศรีหาบุตรี  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566