รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี คุณสาวิตรี ม่วงศรี และคุณธวัชชัย ศรีสอาด เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง สิ่งแวดล้อมเมือง for all และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting