ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายพัฒนาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2566 โดยเรื่องนำเสนอเพื่อพิจารณา การเตรียมความพร้อมของวารสาร 3 วารสาร (JMSS, JFHB, AJE) เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเครือข่ายวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วารสารวัฒนธรรมอาหารไทย วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย วารสารบัณฑิตวิทยาลัย และ วารสารกฎหมายและการเมืองการปกครอง ฯลฯ เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต