ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโนบายเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประสานงานข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้อง 301 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน และผ่านระบบ Online  Ms.teams วันที่ 25 มกราคม 2566