ผศ.ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการเขียนของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่นที่ 4 ณ  ห้อง SDU Online 01 อาคาร 2 และออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams วันที่ 25 มกราคม 25656