นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(36)/2566 โดยมีวาระเรื่องการติดตามการดำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. … เรื่อง(ร่าง)รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี (Good University Report GUR) ประจำปี 2565 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 วันที่ 27 มกราคม 2566