เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีอาจารย์วัลลภ ห่างไธสง อาจารย์ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมืองและผศ.ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาทั้ง 3 คณะ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันมารยาทไทยระดับชาติประเภททีม ครั้งที่  6 ถ้วยพระราชทานฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผศ.ดร.วรกมล วงษ์สถาปนาเลิศ ผศ.พิษฐา พงษ์ประดิษฐ และอาจารย์เอื้อมพร เนาว์เย็นผลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน