วันที่ 26 มกราคม 2566 อ.นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร สาขาวิชาธุรกิจการบิน พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรฯ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง เข้าพบรองผู้อำนวยการโรงเรียน แม่แตง จ.ชียงใหม่ เพื่อร่วมปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมร่วมกัน หลังจากจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU เรียบร้อยแล้ว