รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี ผศ.ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง การเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลง และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting