โครงการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 ได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตรังและพื้นที่ใกล้เคียงในการเข้าร่วมอบรม โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนพล ชุมเพชร เป็นวิทยากรอบรม ในหัวข้อการเรียนรู้นวัตกรรม AI เครื่องมือสร้างปฏิสัมพันธ์ขณะสอน การจัดการเรียนการสอนแบบ Gamification การสร้างสื่อการสอนพรบ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ปี 2560 และการค้นหาภาพประกอบเพื่อสร้างสื่อการสอน วันที่ 28 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง