มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง ดำเนินการโครงการเรียนรู้สู่อาชีพ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 โดยนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ และฝึกทักษะด้านการถ่ายภาพอาหารเพื่อการโฆษณา, การทำเครื่องดื่ม และการทำเบเกอรี่ ในเมนูบานอฟฟี่ และคานาเป้โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และบุคลากรร้านกาแฟดุสิตเสิร์ฟ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน เสริมทักษะ ได้ลงมือปฏิบัติ สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนที่มีความสนใจเพื่อใช้ ในการตัดสินใจศึกษาต่อในะระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง ในอนาคต