อาจารย์จิระพงศ์ ป้อมน้อย ประธานหลักสูตรสาวิชาธุรกิจการบินโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการและอาจารย์นิพนธ์ ระวียัน ที่ปรึกษาธุรกิจการบิน และนางสาวณฐาพัทธ์  พิชญปฐมสิทธิ์   ช่วยต้อนรับโรงเรียนอนุบาลรักวิทย์ อนุบาล 3 เยี่ยมชมและทำกิจกรรม เพื่อศึกษาและสืบค้นนอกสถานที่เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Project Approach ระยะที่ 2 เรื่อง Luck wit Airline เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ทำงานบนเครื่องบิน ณ ห้อง ปฏิบัติการการบินจำลอง Mock up Room อาคาร 32 ชั้น 6 วันที่ 31 มกราคม 2566