ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด ในการเยี่ยมชมศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ    ในหลักสูตรอบรมการทำอาหารระยะสั้น ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ อาคาร 12  ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 มกราคม 2566