รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต โดยมี ผศ.ดร.ชาติ ทีฆะ อาารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง การประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟนในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting วันที่ 16 มีนาคม 2566