ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ และประธานหลักสูตรธุรกิจจีน-อาเซียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงนโยบายการสมัครเข้ารับทุนการศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี

อาจารย์ Zhang Ruo Qi อาจารย์ประจำสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

บรรยายเรื่องแนวทางการขอรับทุนการศึกษาไปเรียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์ Cao Si Yuan อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

บรรยายเรื่องการเขียน Study plan และการขอจดหมายแนะนำจากสถาบันขงจื่อ

อาจรย์วันชนะ เกตุศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน

บรรยายเรื่องกระบวนการและขั้นตอนในการสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2565

 ณ ห้อง 2210 อาคาร 2 ชั้น 2 วันที่ 17 มีนาคม 2566