ฝ่ายงานแนะแนวและการให้คำปรึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเนินการนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาจิตวิทยาการปรึกษา เพื่อติดตามผลการฝึกภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ SDU Wellness Center คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดี คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการนิเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฏา พลอยโสภณ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาพร หลวงแก้ว ประธานฝ่ายงานแนะแนวและการให้คำปรึกษา คณะครุศาสตร์ และทีมงาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ภูริเดช พาหุยุทธ์ อาจารย์สาขาจิตวิทยาการปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมการปฐมนิเทศวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 434 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต