ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ชนะภัย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ดำเนินการประชุมกลั่นกรองข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานครนายก และศูนย์การศึกษาลำปาง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams

ภาพ/ข่าว: นฤมล แสงวันทอง