เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และผศ.ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Agile Leadership towards Digital University” จัดโดย สถาบันคลังสมองแห่งชาติ โดยงานสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเสริมพลังการทำงานของมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ซึ่งมีผู้แทนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วม 40 สถาบัน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม