เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.วีณัฏฐ์ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ศศิพันธุ์ เปี๊ยนเปี่ยมสินธุ์ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และผศ.พรรัก อินทามระ หัวหน้าฝ่ายวิชาการหลักสูตรฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน พล ปตอ.ประจำพื้นที่เกียกกาย เพื่อศึกษาข้อมูลและวางแผนในการพัฒนางานด้านการศึกษาปฐมวัย ของสำนักงานเขตดุสิตต่อไป