ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทีมผู้บริหาร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ นายธงชัย ศรีดามา ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต และทีมงาน ในการเยี่ยมชมโรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนแนะนำในส่วนงานต่างๆของวิทยาเขตสุพรรณบุรี วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-16.00 น. ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี