ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 7(39)/2566 โดยผู้บริหารสำนักกิจการพิเศษ ได้ร่วมกันพิจารณาการติดตามผลจากการพัฒนาบุคลากร และผลการดำเนินงาน (ด้านการเงิน-ด้านการดำเนินงาน) เดือนเมษายน 2566 ฯลฯ รวมถึงรับทราบผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566