มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมประชุม หัวข้อ อาจารย์ที่ปรึกษา “บทบาทที่เข้มแข็ง กับการดูแลนักศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังค์ริสา แสงจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ดร.สมธีราภ์ พรมศิริ ผู้อำนวยการศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความเข้าใจในการดูแลนักศึกษา ด้านวิชาการตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 และระบบออนไลน์