รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์ “สวนดุสิต” ครั้งที่ 156 โดยมี ผศ.ดร.มณชัย เดชสังกรานนท์ ผศ.ดร.วรพจน์ หริตกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพูดคุยในประเด็น เรื่อง รู้จัก ทักทาย เทคโนโลยีชีวภาพ และได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ Poll Café ชั้น 1อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2566