นายถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5(40)/2566 โดยมีวาระ เรื่อง การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลตามบัญชีรายชื่อเป็นคณบดีโรงเรียนการเรือน (ร่าง) ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว (ฉบับทบทวน) พ.ศ. 2566-2567 (SDU Directions: SMALL but SMART (Revised version) 2023-2024) การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ฯลฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต