ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความยินดีพร้อมทั้งให้โอวาทนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยฯ อาทิ นโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ การจัดการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา แนะนำคณะผู้บริหารและอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ การมอบเป็นศิษย์คณะพยาบาลศาสตร์และพิธีบายศรีสู่ขวัญและมอบสัญลักษณ์วิชาชีพ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ Hall 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต