ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 128 (อบรมวันที่ 3) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี้

  • ผศ.ดร.วิชชา ฉิมพลี อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายเรื่อง Big Data เพื่อการบริหาร
  • ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร
  • นางสาวจิตราพร จันทรกูล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บรรยายเรื่อง การสร้างเครือข่ายสำหรับผู้บริหาร
  • รศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยายเรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษา

โดยมี ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม ครูใหญ่ และ ผศ.อัษฎา พลอยโสภณ ครูประจำชั้น พร้อมรับผิดชอบการประเมินผล และดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการอบรม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง 201 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต