ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ระยะที่ 129 (อบรมวันที่ 3) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี้

  • ผศ.ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี บรรยายเรื่อง ภาวะผู้นำดิจิทัลในยุคการเปลี่ยนแปลง
  • ผศ.ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ บรรยายเรื่อง สุนทรียสำหรับผู้บริหาร
  • อาจารย์ศริญา ประเสริฐสุด รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และ ดร.นงค์ลักษณ์ โชติวิทยธานินทร์ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายเรื่อง การสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร
  • ศ.ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายเรื่อง วิทยฐานะกับผู้บริหาร

โดยมี ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ ครูใหญ่ และ ผศ.นิศารัตน์ อิสระมโนรส ครูประจำชั้น พร้อมรับผิดชอบการประเมินผล และดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการอบรม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง 202 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต