คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสื่อสร้างสรรค์มหัศจรรย์วัฒนธรรมท้องถิ่น (Learning Box) เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยส่งเสริมบุคลิกภาพของความเป็นครูที่ดี มีมารยาทในสังคม มีคุณธรรม สืบทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพิทักษา ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัยเรียนชุมชนวัดเทพากร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พล.ปตอ.ประจำพื้นที่เกียกกาย ในวันที่ 16 และ 18 พฤษภาคม 2566  เวลา 9.00 – 11.00 น. โดยมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมจัดกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 45 คน