ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5(23)/2566 โดยมีวาระการประชุมประเด็นสำคัญ อาทิเช่น สรุปประเด็นสำคัญการประชุมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาระเพื่อพิจารณาจ้างการพิจารณาอาจารย์พิเศษ (สายสนับสนุน) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ศูนย์การศึกษา ลำปาง ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 2 ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สังกัดคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2566 การขอหนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร และฝ่ายต่าง ๆ ของคณะครุศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 – 11.30 น. โดยระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams ภาพ/ข่าว: อำภาพร นามเสนา / ปานใจ คงสิทธิ์