ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมการติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาหลักสูตรฯ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั้งการติดตามการดำเนินงานในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันพฤหัสบดีที่  25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. โดยจัดการประชุมในรูปแบบ On-Site และ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Team ณ ห้องประชุม Online Learning 10 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์

ภาพ/ข่าว: จิตต์ตรี จำปีทอง/นฤมล แสงวันทอง