ผศ.ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5(79)/2566 โดยมีวาระการประชุม เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลงานวิจัย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานทุนวิจัยแหล่งทุนมหาวิทยาลัย รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานสื่อประชาสัมพันธ์ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานทุนวิจัยแหล่งทุนภายนอก  รายงานการดำเนินงานการจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานหอมขจร EXPO 2023 และรายงานผลการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566